คลิกกำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย

 

คลิกลงทะเบียนสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย

 

 

คลิกลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย

 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” โดยรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความ “เสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต”