มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561) ตามระบบการประกันคุณภาพ (IQA) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอภิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธานกรรมการ การตรวจประเมินในครั้งนี้  ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี