คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ให้การต้อนรับและรับรอง นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาวศรินทิพย์  ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่ 13  สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ โดยทั้งนี้ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  นำเสนอแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 – 18.30 น.  ณ  ห้องประชุมฮาลาล 2  อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี