ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา โครงการ “เขียนสร้างสรรค์ สรรค์สร้างอาชีพ” ซึ่งจัดโดยหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. ร่วมกับ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซค์ สวนดุสิตโพลและโฮมเบเกอรี่ โดยมี ผศ.ดร. วัชรพล วิบูลยศริน ประธานสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร มสด. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณปองวุฒิ รุจิระชาคร นักเขียนชื่อดัง ผลงานหลากหลาย “ลืมตาตื่นอีกครั้ง…ในเวลาอันสมควร” ประเทศเหนือจริง” คุณเพทาย จิรคงพิพัฒน์ นามปากกา โกลาบ จัน นักเขียนนวนิยายชนะเลิศรางวัล ARC Award 2560 คุณอาทิตย์ ธรรมชาติ บรรณาธิการหนังสือชั้นนำ  ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ อ.ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)