คณะวิทยาการจัดการในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ตามบันทึกข้อตกลงด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ GSB Innovation Club จัดการประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 4) โจทย์  “Idea wow คิดการใหญ่ โตไปกับออมสิน สร้าง Business Model ใหม่ เชื่อมต่อกับธุรกิจธนาคารออมสิน” โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ดร.สุชาดา คุ้มสลุด อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ยุทธภูมิ ภู่ไพบูลย์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และดร.ศุภกร ปรุงศิลป์ชัย บุคลากรสำนักบริหารกลยุทธ์ เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 335 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโปรดติดตามผลการตัดสินอีกเร็วๆนี้ ทางเพจ Smart Start Idea.sdu