มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561) ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกรรมการ การตรวจประเมินในครั้งนี้  ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี