ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารอเนกประสงค์บริการการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์เฉพาะทาง จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สื่อดิจิทัลกับเด็กปฐมวัย”