Miss Tiffany's Universe 2018
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้รับผลการคัดเลือกระดับดีมาก จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในงาน นครนายกเมืองใกล้กรุง มุ่งเชื่อมโยงการศึกษา สู่การพัฒนาอาชีพอย่างสร้างสรรค์