การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 45
Miss Tiffany's Universe 2018