ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองเพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๑(e-bidding)