ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 19 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 3 -7 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. – 20.00 น. ณ ห้องชฎา แกรนด์ โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่จัดอบรมให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) ที่เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพ และสามารถดำเนินการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพต่อไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนและแฟ้มสะสมงานเพื่อการบูรณาการให้เข้ากับกลุ่มสาระ ในรูปแบบ PLC (Professional Learning Community) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ศูนย์ลำปาง มสด. ขอเชิญร่วมประมูลภาพวาดจากเส้นทางงานวิจัย “ขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน” สบทบทุนการศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง