ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนการจัดทำ มคอ. 3-6 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนการจัดทำ มคอ. 3-6 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานทบทวนการจัดทำ มคอ. 3-6 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 กันยายน 2561

ศูนย์ลำปาง มสด. ขอเชิญร่วมประมูลภาพวาดจากเส้นทางงานวิจัย “ขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน” สบทบทุนการศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง
สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ร่วมการแข่งขันเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์