ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่4/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการเสนอชื่อเป็นสถาบันขงจื่อดีเด่น ประจำปี 2561 เรื่อง(ร่าง)กำหนดการงานเทศกาลวันไหว้พระจัทร์ ประจำปี2561 เรื่องการทำสัญญาความร่วมมือด้านภาษาจีนในจังหวัดตรัง ฯลฯ วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ.2562-2565 ฉบับทบทวนและร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มสด.จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สวนดุสิต คุยสร้างงาน” การจัดการความรู้ Knowledge Management หัวข้อ “ศิลปะการดูพระเครื่อง”