ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  และดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ.2562-2565 ฉบับทบทวนและร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประธานเปิดการประชุมโดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Passenger Services Agent
สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่4/2561