เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Passenger Services Agent ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(30)/2561
วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ.2562-2565 ฉบับทบทวนและร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563