ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(7)/2561 โดยมีวาระเรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2561 (ร่าง) แผนประมาณการ การลงทุนของกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พิจารณาประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 กันยายน 2561

การประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 9(15)/2561
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(30)/2561