ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 9(15)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การติดตามการส่งมอบงาน เกี่ยวกับการยืมข้าวของบริษัท เกรช ไอโอ จำกัด การติดตามการส่งมอบงานของนายกิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 12 กันยายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

มสด. จัดประชุมบุคลากร (สายสนับสนุน) “ เรื่องจริงในสิ่งที่ควรเป็น ”
การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่5(7)/2561