ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้าง และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑ และการนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกัน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนและโครงการ GSB Startup Academy โดย ธนาคารออมสินมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ทีมนักศึกษายอดเยี่ยม และกลุ่มองค์กรชุมชนยอดเยี่ยม จากการคัดเลือกของแต่ล่ะสถาบันที่เข้าร่วม กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นปี ๒๕๖๑ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จำนวน ๑๗ ทีม โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ ทีมเกษตรยั่งยืน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. เชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรม “Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบเมือง
โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในการเข้าเยี่ยมชมฟิตเนสเซ็นเตอร์