ด้วยสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีความประสงค์รับย้ายบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา  โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

             ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

             ๒. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Excel และโปรแกรมอื่นๆ ได้

             ๓. เป็นผู้มีความอดทน รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี

             ๔. มีบุคลิกภาพดี การแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง

             ในการนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานของท่านสนใจตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ย้ายได้ที่สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เบอร์โทรภายใน ๕๓๔๒ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เรียกผู้สำรอง สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชียวชาญเฉพาะ เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
กำหนดการรายงานตัวและจองชุดครุยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ช่วงที่ 2) ประจำปี 2559- 2560