1.ประกาศมหาวิทยาลัย เรียกผู้สำรอง เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1:2561

2.แบบฟอร์มรายงานตัวเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

(ด่วน) โรงเรียนกฎหมายและการเมือง รับโอนย้ายบุคลากร จำนวน 3 อัตรา
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีความประสงค์รับย้ายบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย