นักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มสด. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018