ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Group) ในหัวข้อวิจัย การจัดการความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านอาหารไทย โดยมีวาระเรื่องการกำหนดความรู้ “กรอบแนวคิดของตัวแบบ การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านอาหารไทย” วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)