ดาวน์โหลดรายละเอียด

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง รับโอนย้าย 3 อัตรา

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ คุณรัตติการ วงศ์นิติกร โทรศัพท์ 0-2244-5154

สำนักบริหารกลยุทธ์ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เรียกผู้สำรอง สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชียวชาญเฉพาะ เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561