คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงาน “มุทิตาจิต อาจารย์เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรี สวนสวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบของที่ระลึก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยเหล่าคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ห้อง Dusit Birtro อาคาร 2 ชั้น 3 เวลา 13.00 – 15.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561