นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่9(29)/2561 โดยมีวาระเรื่องการเชิญผู้บริหารมาให้ข้อมูลการปฎิบัติงานประกอบการพิจารณาผลการปฎิบัติงานของอธิการบดี วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)