เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 251 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดนิทรรศการวิชาการประจำปีการศึกษา 2561 ในปีนี้จัดหัวข้อแนวคิด การพัฒนารูปแบบการสอนตามลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้ชื่อนิทรรศการ LAOR PLUS : ละอออุทิศโรงเรียนแห่งความสุข ภายในงานนิทรรศการแบ่งออกเป็นผลงานทางวิชาการที่จัดแสดงถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสอน 4 รูปแบบ ได้แก่ SHAR (รูปแบบการสอนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ) รูปแบบ 6 ส (รูปแบบการสอนสำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี) รูปแบบ LAOR R (รูปแบบการสอนสำหรับเด็กช่วงชั้นประถมต้น) และ ร4 (รูปแบบ 6 ส (รูปแบบการสอนสำหรับเด็กช่วงชั้นประถมปลาย) การแสดงในส่วนนี้นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์งานวิชาการที่จะทำ เช่น ภาพ infographic เพื่อความสะดวกในการอ่าน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายทางวิชาการ “เลี้ยงลูกในยุค Gen Z โดยแพทย์หญิงจิราภรณ์  อรุณากูร การบรรยายเรื่องสื่อดิจิตัลกับเด็กปฐมวัย โดย ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน และการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่สะท้อนถึงการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน