คลิกสำนักบริหารกลยุทธ์ รับย้ายบุคลากร 1 อัตรา

กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
(ด่วน) โรงเรียนกฎหมายและการเมือง รับโอนย้ายบุคลากร จำนวน 3 อัตรา