มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ TCAS 5 รอบ
ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”