กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน เพื่อการนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 ทั้งนี้จัดขึ้นสำหรับเพิ่มสมรรถนะให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในด้านของการเขียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนนุษย์) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ขับอบรม โดยมีอาจารย์ ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ และ อาจารย์พรเพ็ญ เหล็กดีเศษ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(27)/2561
นิทรรศการ Chinese Academy of Sciences