ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉิดฉิน สุกปลั่ง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(27)/2561  มีวาระสำคัญเรื่อง  ผลการศึกษาดูงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี  (ร่าง) โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ จุดประกายเครือข่ายศิษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ร่าง) โครงการอบรมพิธีกร สำหรับนักศึกษา ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 ตุลาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

สถาบันขงจื่อฯ จัดการประชุม ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน เพื่อการนำเสนอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 2