ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจียและภาษาไทย-มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ค่ายอาสามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อช่วยเหลือน้องโรงเรียนวัดฉัตรทอง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย