สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 – 29 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 90 คน การประชุมประกอบด้วยผู้ปกครอง, ครู และนักเรียนรวมกว่า 200 คน โดยมี Assoc.Prof.Huang He ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน และ ดร.ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย เป็นผู้ให้คำแนะนำพร้อมรายละเอียดในการไปใช้ชีวิตที่สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งการเตรียมตัวด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจและพร้อมสำหรับการเดินทางในครั้งนี้  การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-15.30  น. 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่10(31)/2561
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(27)/2561