ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการคามรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ(km)ของหน่วยงาน ครั้งที่4(14)/2561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามความก้าวหน้าผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 12 เดือน) วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่7(16)/2561
สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่10(31)/2561