ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่7(16)/2561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามความคืบหน้าการเข้าสำรวจและออกแบบติดตั้งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ True Move H Mobile + WIFI เรื่องการติดตามความคืบหน้าการขอต่อสัญญาเช่าร้านถ่ายเอกสารสำเนา พลัส เรื่องการติดตามความคืบหน้าการขอยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ร้าน True coffee ฯลฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำพอง2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) มสด. ครั้งที่ 1(6)/2562
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานการจัดการคามรู้ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ(km)ของหน่วยงาน ครั้งที่4(14)/2561