คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการของ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง โดยมี พล.ต.มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สปท.พร้อมคณะนายทหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00-12.00 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(58)/2561