รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9(22)2561 โดยมีวาระ เรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการเบิกจ่ายสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้างส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. และสืบเนื่องรายงานการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย ฯลฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน) 

October Camp 2018 : Kids on The Move
สำนักบริหารกลยุทธ์ มสด. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Suan Dusit Showcase