PR-Tool-Contest-Thailand-Image_DeadlineExtended_31Oct-2018
ขยายเวลาปิดรับใบสมัครถึงวันที่
31 ตุลาคม 2561

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”

อบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ปิดรับผลงานวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

           คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

           ขยายเวลาปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และจะปิดรับผลงานเข้าประกวดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบัน การใช้และเทคนิคในการผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00  . ที่ห้องประชุม ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กทม 10400

           การประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นี้ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์และนำเสนอแนวความคิดที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยออกสู่สาธารณชนผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ไม่จำกัดประเภททั้งออฟไลน์และออนไลน์ และยังสนับสนุนให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานที่มีคุณภาพ สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย และนำเสนอสู่สังคมในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

           ปัจจุบันการเผยแพร่ข่าวสารสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบสู่ผู้รับสาร โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา ดังนั้นการผลิตผลงานเพื่อเข้าประกวด จึงไม่จำกัดประเภท และรูปแบบ แต่ต้องคำนึงว่าสื่อที่ผลิตสามารถนำมาใช้งานแบบ Cross Media ผ่านช่องทางหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น Offline หรือ Online Channels เช่น YouTube, Twitter, Instagram, QR code, Innovative Media on Street เป็นต้น

              ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/cfa.nla หรือติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2 เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 12 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กทม. 10800 โทรศัพท์ 02 831 9177 โทรสาร 02 831 9174

รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วม Pre - Conference Workshop AHRD 2518-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์