นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มสด. คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2561
ประกาศผู้ดำรงตำแหน่ง สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต