คลิกกำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต ประจำปี 2559 – 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561
ขยายเวลาปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” อบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ปิดรับผลงานวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561