ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1(25)/2562 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ .. 2562 (ร่าง) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ .. 2562  และ (ร่าง) แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ .. 2562 ฯลฯ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5