โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมกับสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมบริการวิชาการ  October Camp 2018 : Kids on The Move โดยมุ่งเน้น การฝึกทักษะชีวิต ผลักดัน และเปิดโอกาสให้เด็กได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการต่อยอดความคิดอย่างมีเหตุ มีผล ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะอื่นที่จําเป็นผ่านกิจกรรมบูรณาการ อาทิ การแต่งหน้าเค้ก การทำขนมบัวลอย 3 สี การทำสลัดโรล การละเล่นพื้นบ้าน มอญซ่อนผ้า การเดินกะลา และ การเต้นลีลาส โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักกิจการพิเศษ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 ตุลาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)