นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 8(32)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล เรื่องสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561 และเรื่องการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ติดตามงานเรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)  โครงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยกิจกรรม 5ส ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 ตุลาคม 2561