ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ , คุณรวีวรรรณ อภิรัตน์ , ผศ.อำนวย ศรีสุโข , ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน , คุณธนภูมิ มาประเสริฐ , อาจารย์สุภารัตน์  น้ำใจดี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ , ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางสาวนิชา ดำเกลี้ยง เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางการบริหารงานของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต