กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา