หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมในหัวข้อ การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ Vice President – Human Resource & Organization Development INTEQC Group และอดีตผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย  ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 

 

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Work Manual ให้บุคคลภายนอก รุ่นที่ 10/ 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา มสด. เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2018)