ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าของสายสนับสนุนวิชาการ” สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 10 ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรเน้นให้คู่มือเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM) ที่ประเมินผลได้ เป็นแนวทางการตรวจสอบงาน ตรวจสอบเป้าหมายและความเสี่ยงได้ การอบรมเป็นแบบ 2 วัน และรับสมัครแบบ “จำกัดจำนวน” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้จัดทำผลงานให้แล้วเสร็จ การอบรมมีผู้เข้าร่วม 30 คน จากหน่วยงานภายนอกสวนดุสิต เช่น การประปานครหลวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานสภาเลขาธิการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการจัดอบรมรุ่นนี้ จัดขึ้นในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ โดยผู้เข้าอบรมได้จัดทำร่างคู่มือได้แล้วเสร็จตามที่คาดหวังไว้ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล เป็นประธานเปิด โดยวิทยากรในการอบรมประกอบด้วย ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม และ อ.ดร.กัญญทอง หรดาล กิจกรรมนี้เป็นไปตามพันธกิจของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ในการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงทางวิชาการที่ดีในการบริการวิชาการสู่สังคมให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้การบริหารงานแบบ Zero-based 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference หัวข้อ นโยบายการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมในหัวข้อ การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์