นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการบำรุงรักษาและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้โดยสารกรณีลิฟต์ติดค้าง และได้รู้ถึงอุปกรณ์ต่างๆภายในลิฟต์ วิธีขั้นตอนในการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดลิฟต์จากเจ้าหน้าที่บริษัท Kone วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้กระทำความดีความชอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่2/2561
สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ มสด. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง