ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้กระทำความดีความชอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่2/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อและบัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ที่มีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เรื่องรายชื่อและบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการฯ เพื่อเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  ฯลฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรมแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 

การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(31)/2561
กองอาคารและสถานที่ มสด. จัดอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาลิฟต์และการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้โดยสารกรณีลิฟต์ติดค้าง