รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2561  มีวาระสำคัญเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ร่าง) ปฏิทินกำหนดระยะเวลาเลือกตั้ง และ (ร่าง) ขั้นตอนการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุลคากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่าง ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม "True Smart Merchants on Campus 2018"
การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(31)/2561