หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรม “True Smart Merchants on Campus 2018” ให้กับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ การขายสินค้าแบบ Online- Offline ณ ห้อง 238 Dusit Bistro เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 และเวลา 13.00 – 16.00 น. 

โครงการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท ถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2561